Zadanie badawcze nr 8

Zadanie badawcze nr 8: Marketing i promocja wytwarzanych surowców i produktów obejmujący promocję znaków towarowych oraz analizę konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących żywność

Kierownik Zadania: Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW w Warszawie, e-mail: krystyna_gutowska@sggw.pl

Jednostka realizująca: SGGW w Warszawie

Cel badań:

1. Opracowanie modelu akceptacji nowych produktów pochodzenia zwierzęcego. W modelu zostaną uwzględnione zarówno cechy demograficzno-społeczne, psychospołeczne, zmienne opisujące aktualne zachowania na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego oraz komunikacja między różnymi podmiotami rynku

2. Rozpoznanie czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacji oraz określenie roli jakości i bezpieczeństwa biożywności dla konsumentów i przedsiębiorców w zakresie żywności wysokiej jakości o cechach prozdrowotnych i funkcjonalnych.

3. Opracowanie strategii marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji rynkowej produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego o optymalnej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych

Podzadania w Zadaniu badawczym nr 8:

8.1. Opracowanie modelu akceptacji nowych produktów pochodzenia zwierzęcego

8.2. Określenie czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacji oraz określenie roli jakości i bezpieczeństwa biożywności dla konsumentów i przedsiębiorców

8.3. Strategia marketingowa ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji rynkowej produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego o optymalnej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych