Zadanie badawcze nr 1

Zadanie badawcze nr 1: Badania konsumenckie i eksperckie

Kierownik zadania: Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW w Warszawie, e-mail: krystyna_gutowska@sggw.pl

Jednostka realizująca: SGGW w Warszawie

Cel badań:

1. Określenie sposobu definiowania jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, hierarchii atrybutów przypisywanych żywności pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników decydujących w opinii konsumentów o walorach prozdrowotnych i funkcjonalnych tej kategorii żywności.

2. Rozpoznanie postaw konsumentów w stosunku do wybranych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego spełniających kryteria żywności wysokiej jakości o cechach prozdrowotnych i funkcjonalnych oraz możliwych do zastosowania innowacji w odniesieniu do tej kategorii żywności.

3. Określenie akceptowalnego przez konsumentów poziomu cen wybranych innowacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

4. Rozpoznanie za pomocą wywiadów indywidualnych z kluczowymi informatorami reprezentujących wybrane ogniwa łańcucha żywnościowego czynników procesowych, produktowych i marketingowych determinujących wdrażanie innowacji.

Podzadania w Zadaniu badawczym nr 1:

1.1. Rozpoznanie sposobu rozumienia jakości produktów pochodzenia zwierzęcego wśród konsumentów oraz postrzeganych przez nich wyróżników jakości tej kategorii produktów. Diagnoza sposobu konceptualizacji i operacjonalizacji jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

1.2. Określenie postaw konsumentów wobec możliwych do zastosowania innowacji w odniesieniu do produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego spełniających kryteria żywności wysokiej jakości o walorach prozdrowotnych i funkcjonalnych

1.3. Analiza skłonności konsumentów do zapłacenia wyższych cen za innowacyjne produkty pochodzenia zwierzęcego

1.4. Czynniki stymulujące i ograniczające wdrażanie innowacji do produktów pochodzenia zwierzęcego