Cele projektu

Projekt „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” jest realizowany przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (Koordynator Projektu) oraz partnerów naukowych i przemysłowych w latach 2009 – 2014.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”.

 

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu BIOŻYWNOŚĆ jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez badania w obszarze nauk związanych z jakością żywności, co przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzrostu jej konkurencyjności oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa

 

Celem bezpośrednim projektu BIOŻYWNOŚĆ jest kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania produktów (surowców i przetworów) spożywczych pochodzenia zwierzęcego o optymalnej wartości odżywczej i prozdrowotnej, spełniających kryteria żywności funkcjonalnej. Projekt uwzględnia precyzyjne powiązanie ogniw w całym łańcuchu żywnościowym od „pola do stołu” oraz ekonomikę produkcji.

 

Badania i rozwój innowacyjnych technologii obejmowały będą 4 rodzaje innowacyjnych produktów istotnych z punktu widzenia potencjału przetwórczego i konsumentów:

 

1. produkty (surowce i przetwory) o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej m.in. wzbogacone o składniki bioaktywne;

2. produkty o obniżonej alergenności;

3. przetwory o obniżonej zawartości soli i substancji dodatkowych np. polifosforanów;

4. produkty o obniżonej kaloryczności i zawartości tłuszczu typu light.

 

Prace badawcze i rozwojowe są ukierunkowane na dziedziny naukowe, które mogą mieć decydujący wpływ na szybki rozwój gospodarczy kraju oraz poprawę jakości życia i zdrowia społeczeństwa. Projekt ma więc wyjątkowe znaczenie społeczne i gospodarcze, tworząc warunki dla wzrostu konkurencyjności polskiej bio-gospodarki opartej na wiedzy.

 

Wyniki projektu przekazane zostaną do odbiorców ostatecznych w postaci instrukcji wdrożeniowych dla:

 

1. producentów mleka, mięsa i jaj, oraz przemysłu paszowego w zakresie technologii żywienia i utrzymania zwierząt ukierunkowanych na produkcję surowców i produktów nieprzetworzonych o właściwościach funkcjonalnych;

2. przemysłu mięsnego i mleczarskiego, zebranie dowodów naukowych wspierających oświadczenia żywieniowe oraz ustalenie mierników i metod kontroli jakości wyrobów gotowych.