Zadanie badawcze nr 4

Zadanie badawcze nr 4: Pozyskiwanie mięsa drobiu i jaj o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniających kryteria żywności funkcjonalnej

Kierownik Zadania: Dr hab. Artur Jóźwik, IGiHZ PAN, e-mail: aa.jozwik@ighz.pl; Prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk, e-mail: j.horbanczuk@ighz.pl

Jednostki realizujące: IGiHZ PAN, SGGW w Warszawie, IFiŻZ PAN (we współpracy z: Instytutem Zootechniki PIB w Balicach, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie)

Cel badań:

Celem zadania 4 obejmującego 8 podzadań (zestawienie poniżej) jest pozyskiwanie mięsa drobiu (kurcząt brojlerów, indyków, strusi) i jaj o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Pakiet ten obejmuje A) wpływ genotypu, metod żywienia i systemu utrzymania na jakość mięsa drobiu i jaj, B) ocenę wartości odżywczej, właściwości fizyko-chemicznych oraz jakości sensorycznej mięsa drobiu i jaj z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i warunków przechowywania. Dokonana zostanie także porównawcza analiza kosztów produkcji mięsa i jaj produkowanych metodą tradycyjną i tą o wartości dodanej. Zadanie zakończone zostanie opracowaniem instrukcji wdrożeniowych dla hodowców drobiu i jaj oraz przemysłu paszowego w zakresie technologii żywienia i utrzymania ptaków ukierunkowanych na produkcję mięsa i jaj o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniających kryteria żywności funkcjonalnej. Cennym uzupełnieniem tego zadania będą wielopokoleniowe badania modelowe na przepiórkach dotyczące wpływu stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w diecie tych ptaków na wartość odżywczą mięsa i jaj, użytkowość, zdrowie ptaków, a przede wszystkim bezpieczeństwo żywności, wyjaśniające czy następuje retencja transgenicznego DNA i zmodyfikowanego białka w mięsie, jajach i tkankach ptaków.

Podzadania w zadaniu badawczym nr 4:

4.1. Ocena przydatności nowowytworzonych mieszańców kur do chowu w warunkach zrównoważonej produkcji drobiarskiej.

4.2. Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej

4.3. Wpływ systemu utrzymania kur nieśnych i kurcząt brojlerów, opartego o zielone wybiegi na kształtowanie się jakości mięsa i jaj.

4.4. Modyfikacja składu kwasów tłuszczowych oraz zwiększenie potencjału antyoksydacyjnego w mięsie kurcząt brojlerów

4.5. Opracowanie technologii wytwarzania mięsa indyków o walorach prozdrowotnych wzbogacanego w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i naturalne antyoksydanty

4.6. Opracowanie technologii pozyskiwania mięsa strusi o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej

4.7. Wzbogacanie treści jaj w wybrane składniki bioaktywne - jod i selen

4.8. Wpływ stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w diecie przepiórki japońskiej na wartość odżywczą mięsa i jaj, bezpieczeństwo żywności oraz użytkowość i status zdrowotny ptaków

Publikacje naukowe:

1.Czauderna M., Kowalczyk J., Marounek M., 2011 - The simple and sensitive measurement of malondialdehyde in specimens of animal tissues and feed by reversed phase ultra fast liquid chromatography. Journal of Chromatography 879 (2011) 2251– 2258.

2. Jankowski J., Zduńczyk P., Mikulski D., Juskiewicz J., Mikulska M., Zduńczyk Z., 2012 - Effects of dietary soyabean, rapeseed and linseed olis on performance, slaughter yield and fatty acid profile of breast meat in turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences vol. 21 (2012) 143-156.

3.Poławska E., Marchewka J., Cooper R. G., Sartowska K., Pomianowski J., Jóźwik A., Strzałkowska N., Horbańczuk J. O., 2011 – The ostrich meat – an updated review II. Nutritive value. Animal Science Papers and Reports vol. 29 (2011) no. 2 89-97.

4.Poławska E., Marchewka J., Krzyżewski J., Bagnicka E., Wójcik A., 2011 – The ostrich meat – an updated review. I. Physical characteristics of ostrich meat. Animal Science Papers and Reports vol. 29 (2011) no. 15-18.

5. Poławska E., Lisiak D., Jóźwik A., Pierzchała M., Strzałkowska N., Pomianowski J., Wójcik A., 2012 -The effect of the diet supplementation with linseed and rapeseed on the physico-chemical and sensory characteristics of ostrich meat. Animal Science Papers and Reports vol. 30 (2012) no. 1, 65-72.

6. Sartowska K., Korwin-Kossakowska A., Jóźwik A., Sender G., Prokopiuk M., 2012 - The impact of genetically modified plants in the diet of Japanese quails on performance traits and the nutritional value of the meat and eggs - preliminary results. Archiv fur Geflugekunde 76 (2), 140–144.