Uzasadnienie projektu

Geneza realizacji projektu wynika z potrzeby opracowania i wdrożenia do sektora rolno-spożywczego kompleksowych technologii wytwarzania surowców i produktów zwierzęcych o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej (funkcjonalnej), co jest objęte celem bezpośrednim projektu. Potrzeba taka została określona podczas prac nad programem badawczym Polskiej Platformy Technologicznej Żywności, które koordynował Kierownik niniejszego Projektu

 

Wobec silnej konkurencji na rynku żywności działania w sektorze rolno-spożywczym powinny koncentrować się na produkcji i przetwórstwie wysokiej jakości żywności oraz poszukiwaniu innowacyjnych technologii pozwalających obniżyć koszty i poprawić jakość produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Jest to istotne, gdyż współczesny konsument oczekuje by żywność była nie tylko bezpieczna, ale także odznaczała się wysokimi walorami prozdrowotnymi i cechowała ją wysoka atrakcyjność sensoryczna. Ponadto, coraz większa liczba konsumentów oczekuje, aby artykuły pochodzenia zwierzęcego były pozyskiwane od zwierząt zdrowych, mających zapewniony dobrostan i aby stosowane technologie produkcji nie naruszały równowagi w środowisku naturalnym. Realizacja planowanych zadań projektu jest szczególnie istotna w dobie nasilania się występowania w Europie i w Polsce chorób cywilizacyjnych (choroby nowotworowe, nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza czy alergie).

 

Projekt jest komplementarny z projektem inwestycyjnym, koordynowanym przez IGiHZ, finansowanym ze środków POIG w Działaniu 2.2. pt. „Bio-centrum – zwierzę, żywność i człowiek”, który obejmuje wytworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek będących Partnerami Konsorcjum do badań w zakresie jakości żywności.